Best Friends and Friendship Comments and Graphics for MySpace, Tagged, Facebook
Comments and Graphics - Friends Layouts - Photobucket

НА ВСИЧКИ МОИ ВИРТУАЛНИ ПРИЯТЕЛИ ЗА БЕЗЦЕННИТЕ ИМ УМЕНИЯ,ЗЛАТНИ РЪЦЕ И ГОЛЕМИ СЪРЦА С МНОГО ЛЮБОВ.......

Wednesday, October 10, 2007

Ре­цеп­та за под­сил­ва­не на имун­на­та сис­те­ма - І вид
250 г су­ше­ни кай­сии, мно­го сит­но на­ря­за­ни;
250 г оре­хо­ви яд­ки, смле­ни;
250 г свет­ли ста­фи­ди, по же­ла­ние мо­гат да се на­ре­жат;
2 ли­мо­на, смле­ни с ко­ри­те;
1 кг пче­лен мед с га­ран­ти­ра­но ка­чес­тво;
10 г пчел­но мле­чи­це.
Про­дук­ти­те се смес­ват доб­ре.
Кон­су­ми­ра се по 1 су­пе­на лъ­жи­ца на глад­но сут­рин и ве­чер (пре­ди хра­на), а за де­ца - по 1 су­пе­на лъ­жи­ца на глад­но са­мо сут­рин.
* Към ре­цеп­та­та за под­сил­ва­не на имун­на­та сис­те­ма, ко­га­то има на­ру­ше­на ми­не­рал­на об­мя­на и проб­ле­ми със сър­це­то се до­ба­вят още:
10-12 лис­та от ин­дри­ше;
1-2 су­пе­ни лъ­жи­ци пче­лен пра­шец (смлян на прах в ка­фе­ме­лач­ка).

Ре­цеп­та за ук­реп­ва­не на имун­на­та сис­те­ма - ІІ вид
250 г пче­лен мед;
25 г пче­лен пра­шец;
5 г пчел­но мле­чи­це.
Про­дук­ти­те се смес­ват, ка­то пчел­ния пра­шец мо­же и да се сме­ли на прах с ка­фе­ме­лач­ка, но мо­же и да се ос­та­ви та­ка как­то е на гра­ну­ли, то­га­ва пре­ди кон­су­ма­ция смес­та в бур­ка­на тряб­ва да се раз­бър­ка, за­що­то гра­ну­ли­те пче­лен пра­шец се ута­я­ват на дъ­но­то. Кон­су­ми­ра се по 1 ча­е­на лъ­жич­ка на ден сут­рин на глад­но.

No comments: