Best Friends and Friendship Comments and Graphics for MySpace, Tagged, Facebook
Comments and Graphics - Friends Layouts - Photobucket

НА ВСИЧКИ МОИ ВИРТУАЛНИ ПРИЯТЕЛИ ЗА БЕЗЦЕННИТЕ ИМ УМЕНИЯ,ЗЛАТНИ РЪЦЕ И ГОЛЕМИ СЪРЦА С МНОГО ЛЮБОВ.......

Wednesday, October 10, 2007

Ре­жим на пи­е­не на ми­не­рал­на во­да
Април, ав­густ и де­кем­ври - 6 дни се пие са­мо ми­не­рал­на во­да и 1 ден се пие обик­но­ве­на (чеш­мя­на) во­да. То­ва са та­ка на­ре­че­ни­те пре­чис­тва­щи ме­се­ци.
През ос­та­на­ли­те ме­се­ци от го­ди­на­та се пие 6 дни обик­но­ве­на (чеш­мя­на) во­да и 1 ден ми­не­рал­на во­да.
*** Ми­не­рал­на­та во­да тряб­ва да се сме­ня, да бъ­де раз­лич­на за все­ки един от пре­чис­тва­щи­те ме­се­ци т.е. да бъ­де от раз­лич­ни из­точ­ни­ци
.

No comments: